_

Neden Üye Olmalıyız?


NEDEN KAYSERİ TİCARET BORSASI ?

YÜRÜRLÜK: 12.09.2005 TARİH, 25934 SAYILI RESMİ GAZETE 

Borsa Muamelat Yönetmeliği

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Kaydına İlişkin Hükümler

Üyelik kaydı

Madde 5 — Kanunun 32 nci maddesine göre borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki borsaya kaydolmak zorundadır. İşe başlama tarihi, alım veya satımın yapıldığı tarihtir.

Borsalara kayıt talep üzerine yapılır. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükmü saklıdır. Borsalara talep üzerine veya resen üye kaydı yapılabilmesi için kayıt olmak isteyenlerin ticaret siciline veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması ve bu kayıtlarda iştigal konuları arasında borsaya tabii maddelerin alım veya satımının yer alması şarttır. Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

Borsalar, Kanunun 32 nci maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayanların üyeliği meclis kararıyla askıya alınır ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamaz. İçinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk günü ve sonrasında borsaya kaydolan üyeler hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Borsa maddeleri üzerinde alım satımın bulunmaması ve  Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, borsaya tabi maddeler üzerinde alım satım işleminin bulunduğunu belgelendirilmek veya adres ve durumlarını bildirenlerin üyeliği meclis kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek gruplarına dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Ancak bunlar, aidat borçlarının tamamını ödemedikçe seçmen listelerine dahil edilmez. Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada satabilirler.

Tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin alım satımının borsaya tescili ile kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sağlanmakta, böylece devletin bu ürünlerde stopaj , kdv ve vergi kayıp ve kaçakları önlenmektedir.

Zirai ve hayvansal ürünlerin alım satımlarının borsalara süresinde bildirilerek tescil edilmesi halinde %50 stopaj indiriminden faydalanılmaktadır. Stopajın %50 indirimli olmasından alım satımlardan doğan ticari kazançların saklanması bir nebze bertaraf edilmektedir.

Borsamıza kayıtlı olan üyelerimiz için hizmet kalitemizi sürekli olarak iyileştirmekteyiz.

 -Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli mercilere iletilmesi konusunda girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,

-Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan web,mail ,fax v.b iletişim araçlarıyla ivedi bir şekilde haberdar etmek,

-Üyeleriyle başarılı ilişkiler kurmak, sürekliliğini sağlamak,

-Üyelerin talep ve beklentileri doğrultusunda mümkün olabilecek en yüksek standartlara ulaşmak,

-Sürekli ilerleme gelişim programı müşteriyle yüz yüze gelen personelin üyelere en iyi standartlarda hizmet vermek için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyle donatılmasını sağlamak.

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel